Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

OLBRACHT - BIBLICKÉ PŘÍBĚHYilustroval: Gustav Doré
vydalo: nakl. Albatros jako svou 9096 publikaci


1.O STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA
Stručný obsah: Tato povídka popisuje sedm dní, ve kterých Bůh postupně tvoří svět.
První den stvořil Bůh nebe a zemi. A protože byla pustá a prázdná řekl: ,,Budiž světlo!? oddělil světlo ode tmy a nazval světlo dnem, tmu nocí.
Druhý den vytvořil oblohu, aby oddělovala vodu a zemi.
Třetí den shromáždil všechnu vodu v jedno místo. Suché místo nazval zemí, na které měla tráva růst, vodu pojmenoval mořem.
Čtvrtý den stvořil slunce pro den a měsíc s hvězdami pro noc.
Pátý den udělal ve vodě, na souši i ve vzduchu živé tvory.
Šestý den vytvořil živé tvory různého druhu a člověka, muže se ženou, kteří vypadali jako on. Požehnal jim a řekl: ,,Rozmnožujte se, naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými, nad ptactvem nebeským i nad všemi živočichy hýbajícími se na zemi.?
Sedmý den viděl, že vše co stvořil je dobré, požehnal tomuto dni, posvětil ho a odpočíval.


Hlavní postavy: Bůh


2.ADAM A EVA

Stručný obsah: Bůh vytvořil člověka z hlíny a pojmenoval ho Adam. Stvořil pro něj zahradu Eden. Uprostřed ní stály dva stromy. Strom života a strom vědění. Bůh rozkázal Adamovi:,,Ze všech rajských stromů jíst smíš, ale ze stromu vědění nejez, jedl bys z něho, zemřel bys!?
Adam byl sám a Bůh mu z jeho žebra vytvořil ženu Evu.
V zahradě byl i lstivý had, který svou lstivostí přiměl Evu k tomu, aby snědla jablko ze zakázaného stromu. Eva přinesla jablka i Adamovi a ten je také jedl. Po snězení jablk zjistili, že sou nazí. Zakryli se tedy fíkovými listy.
Bůh, když se dozvěděl, že Adam s Evou jedli ze stromu vědění, vyhnal je z ráje.

Hlavní postavy: Bůh, Adam, Eva
3.VRAŽDA KAINOVA

Stručný obsah: Adam s Evou obdělávali půdu, jak Bůh rozkázal. Měli dva syny, starší byl Kain, mladší Ábel. Jako dospělí byli Kain oráčem a Ábel pastýřem ovcí. Ábel byl spravedlivý, ale Kain nedobrý.
Vystavěli z kamenů oltář a obětovali Hospodinovi to, co se jim urodilo. Kain Ábelovi záviděl, protože Hospodinovi se zalíbila oběť Ábelova. Jednou šli bratři spolu do polí a tam Kain Ábela zabil. Bůh rozkázal Kainovi:,,Zem, kterou budeš obdělávat ti plody nevydá. Budeš tulákem a poběhlíkem.? Nikdo nesměl Kaina zabít. Kain teď bydlel v zemi Nód.


Hlavní postavy: Bůh, Adam, Eva, Kain, Ábel


4.O POTOPĚ SVĚTA

Stručný obsah: Adamovi se narodil jiný syn, Set. Adam žil 930 let a jeho synové a dcery obdělávali půdu, pásli stáda a rozmnožovali se.Set měl syny a jedním z nich byl Lámech, který zplodil syna.Jmenoval se Noe.
Mezi lidmi vzrůstala pýcha, zlost a prut bezbožnosti. Hospodin litoval toho, že vytvořil člověka a řekl: ,,Vyhladím ze země vše od člověka až do zvířete, do plaza, až i do ptactva nebeského, neboť líto je mi jest, že jsme je učinil.?
Jen Noe našel u Boha smilování. Bůh mu nařídil vystavět si koráb z dříví. Do něj vzít rodinu a živočichy, z každého druhu samce a samici.
Na zem pršelo čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Umřelo vše živé co nebylo v korábu. Voda zůstala na zemi 150 dní. Klesala tři měsíce. Koráb zůstal na hoře Araratu. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, vypustil holubici. Když nenašla místo k odpočinutí, vrátila se zpět k Noemu. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici. Vrátila se navečer a v zobáčku držela olivový list. Tak poznal Noe, že vody opadly.
Noe vyšel se svou rodinou z korábu. A Bůh jim požehnal.

Hlavní postavy: Noe, jeho rodina, Bůh, zvířata


5.STAVĚNÍ VĚŽE A ZMATENÍ JAZYKŮ

Stručný obsah: Noovi synové a jejich potomci se rozprostřeli po celé zemi. Byl jeden jazyk. Když šli pastevci k východu, našli dobré pastviny a usídlili se tam. Za čas si řekli: ,,Vystavme si město a věž, jejíž vrcholek by dosahoval k nebi. Tak se staneme slavní.? Bohu se jejich pýcha nelíbila a řekl: ,,Nedají se odvrátit od toho, co si umínili! Ale zmatu jejich jazyky, aby jeden řeči druhého nerozuměli.?
Když tak udělal, nikdo nerozuměl tomu druhému co říká. Museli nechat stavění a Bůh je jako národy různých jazyků rozptýlil po celé zemi.

Hlavní postavy: Bůh, Noovi potomci


Jazyk: Jazyk se tu používá spíše spisovný knižní. Příklad:
,,Stalo se po sedmi dnech, že na zemi přišla zátopa.?
,,Musili nechati stavění a Hospodin je jako národy různých jazyků rozptýlil po vší zemi.?

Hlavní myšlenka: Vznik země a její dějiny, pod vedením Boha.

Vlastní hodnocení: Pozastavila sem se nad tím, že Adam a Eva byli první lidé. A jejich synové si našli manželky, ale kde je našli? By to museli být jejich sestry. Z toho vyplývá, že jejich děti by byli postižení a tím pádem celé lidstvo.


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.