Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Sofokles - Antigona


Sofokles,AntigonaSofokles : Antigona

Jedná se o tragédii. Děj se odehrává v Thébách, kterým vládne Kreón.

Když Oidipus odešel do vyhnanství, dostali se jeho synové Eteoklés a Polyneikés do sporu o vládu. Eteoklés se spojil s Kreóntem a Polyneika vyhnal. Polyneikés si našel spojence v cizině a vypravil se s cizím vojskem proti rodnému městu. Oba bratři ve vzájemném boji zahynou, králem se stává Kreón.

Mrtvolu Polyneikovu nechali Thébané z Kreóntova příkazu nepohřbenou, protože se dopustil vlastizrady. Kdo jej pohřbí, bude mrtev. Oidipova dcera Antigona, sestra bratrů, přes varování sestry Ismény porušuje zákon a plní povinnost vůči bratrovi a mravní příkaz bohů – pohřbívá Polyneika, ale někdo ji přistihne a nahlásí to druhý den králi.

Když je Antigona přivedena ke králi, doznává se ke svému činu: „Porušila jsem zákon vládce, zato jsem však splnila povinnost vůči mrtvému bratrovi podle nepsaných zákonů a vůle bohů.“ Kreón je velmi rozzloben a nařizuje, aby byla Antigona zaživa zazděna do královské hrobky.

Vzápětí přichází ke králi věštec a oznamuje, že bohové se na Kreónta rozzlobili a žádají jej, aby odvolal svůj krutý trest. Kreón chce vrátit Antigoně svobodu, ale když přichází k hrobce, najde Antigonu oběšenou. Kreóntův syn Haimon, Antigonin snoubenec, si vrazí do prsou meč a královna Eurydika ze žalu nad synovou smrtí spáchá sebevraždu.

Opuštěn všemi žádá Kreón, aby jej bohové zbavili života. Sofoklés ve své tragédii zobrazil konflikt mezi proměnlivými zákony vládců a věčnými příkazy morálky. Nositelkou a obětí tohoto rozporu se zde stává Antigona.

Postavy:

ANTIGONA – dcera Thébského krále Oidipida; rozhodná, smělá; za svůj cíl, pochovat bratra, se nebojí i zemřít, nakonec si život vzala sama
ISMÉNA – mladší sestra Antigony; opak Antigony: je váhavá a nesmělá
KREÓN – thébský král
HAIMÓN – Kreontův syn, Antigonin ženich
EURYDIKA – Kreontova manželka a Haimonova matka
TEIRESIAS – věštec
ostatní postavy: STRÁŽCE, PRVNÍ POSEL, DRUHÝ POSEL, NÁČELNÍK ZBORU, ZBOR THÉBSKÝCH STARCŮ


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.