Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Starověké Řecko


-historie se dělí na 3 části (dějiny pevninského Řecka, souostroví Kyklady a ostrov Kréta)
KYKLADY-zpracování drahých kovů, ostrovy spojené s rozvojem mořeplavby
KRÉTA-minojská civilizace, palác Knossos (Evans vykopal zbytky paláce, lineární písmo typu A). Předpalácové období, období prvních paláců, období druhých paláců.
ŘECKO-objevuje se mykénská kultura, Delfská věštírna, palácové hospodářství, Trójská válka 1194-1184, boj tří bohyň, o to, která byla nejkrásnější, trójský kůň jako lest. Kultura zanikla s příchodem Dórů. Archaické období-období rozkvětu, rozvoj městských států. 1.Řecká kolonizace-raná, 1 tis.př.n.l., osídlování Řecka, rozvoj městských států-polis (Sparta). Archaické období-období rozkvětu, nárůst obyvatel, 2.Řecká kolonizace-8.-6.stol., lodě za účelem osídlování nových osad=apokiae, oikisté=stojí v čele nově vzniklé osady, emporia=obchodní stanice, závislé na apokiaích. Lelánská válka-boj mezi Eretrií a Chalkidií o Lelánskou nížinu, zvítězila Chalkida.
SPARTA-v čele gerusie (28 členů+2 králové), na rozhodnutí králů dohlíží sbor eforů, Apella-lidové shromáždění, Heiloti-podrobené obyvatelstvo, oligarchie=mocná vláda aristokracie. 3 Messenské války-mezi Spartou a Messenií, první byla v 8. stol., Sparta se snaží obsadit Messenii, druhá vypukla v 7. stol. kvůli povstání, které bylo potlačeno, třetí byla v průběhu Řecko-perských válek.
ATHÉNY-areopag=rada, v čele 3 archonti (soudy, armáda, náboženství), 6 nezávislých soudců-theshosthéti, 594-593 Solónovy reformy-rozdělil obyvatelstvo do 5 tříd:
1.pentakosiomedimnoi-výnosy nad 500 medimnů, nejvyšší funkce v armádě a úřadech, velké vlastnictví půdy.
2.hippeis-300-500 medimnů, nižší úřady, bohatí řemeslníci a zemědělci.
3.zeugatai-200-300, těžkooděnci, nižší úřady, řemeslníci.
4.thétes-do 200, lidové shromáždění, lehkooděnci, námezdní dělníci
5.bezzemci

510- nastupuje Kleisthenes-vláda timokracie (vláda mocné skupiny bez ohledu na jejich urozenost), změnil rozdělení společnosti a území-podle místa bydliště na Athény, vnitrozemí a přímořské oblasti.
Každá skupina se dělila na 10 základních oblastí=fýly, stratégové-nejvyšší zástupci vlády, ostrakismus-střepinkový soud, pokud jednoho člověka napsalo 6000 lidí byl vyhoštěn ze země a byl mu zabaven majetek.
Klasické období-500-338, typické Řecko-Perské války 499-446, podnětem bylo povstání města Milét (500-494), Persie se začíná rozmáhat a to se Řecku nelíbí, Řekové poražení 498 u Efesu, vzápětí padly jejich lodě u Ladé-495, 490 bitva u Marathónu-první vítězství Řecka-athénský vojevůdce Miltiadés, 480 bitva u Thermopyl-Xerxes x Leonidás, Peršané vítězí díky zradě, 479 námořní bitva u Salamíny-řecké loďstvo vítězí, 479 u Platají totální porážka Peršanů, 448 přijat Kalliův mír-uznání nezávislosti řeckých států na území Asie.
Thémistoklés-výstavba lodí, po bitvě u Platají začíná hegemonie Athén, 478 vznik délského (athénského) spolku. 461 Athény mění ústavu-upevnění hegemonie. Roku 431 vyvrcholily spory mezi Athénami a Spartou a začíná Peloponéská válka-prvních 10 let války=Archidámova válka, po vypuknutí moru v Athénách (430) začínají Athény ztrácet, 422 bitva u Amfipole-Sparta vítězí, uzavření míru, který Athény porušily, když vtrhli do Syrakus, válka končí roku 405 bitvou u Aigospotamoi-nastupuje 30 tyranů v Athénách. 403 se Athénám podařilo tuto vládu strhnout a roku 378 dochází k obnovení délského spolku, protože na Spartě probíhá Korintská válka 395-386 mezi Spartou a Persií, která byla ukončena 386 Antalkidovým (královským) mírem.
Helénistické období-pronikání východních vlivů do Řecka, -Filip II. Makedonský-zdokonalil řecký způsob boje, oddíl těžkooděnců=falanx, lehkooděnci, lehká a těžká jízda, roku 338 poráží Řecko v bitvě u Chaironeie, donutil zrušit Athénský spolek, 336 nastupuje jeho syn Alexandr Makedonský-334 bitva u Gráníku-porážka satrapů v malé Asii, 333 bitva u Issu-porážka Persie (Darios III. mu slíbil jeho dceru), založil přes 300 měst, 331 bitva u Gaugamél-totální porážka Peršanů, 330 se nechal korunovat perským králem, 327 tažení do Indie, kterou nikdy nedobyl, 323 umírá v Babylónii. Dobyl Egypt, Palestinu, Fénicii, Persii, Mezopotámii. Po jeho smrti boj jeho nástupců o moc,
říše rozdělena na 3 části:
-Seleukovská
-Ptolemáiovská
-Antigonovská říše
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.