Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Životní prostředí z pohledu EU


Vyjednávání o vstupu České republiky do Evropské unie v rámci kapitoly 22 "Životní prostředí" intenzivně pokračuje. Česká vláda předložila Evropské komisi dodatek k pozičnímu dokumentu a očekává reakci Evropské unie.

V oblasti horizontálních opatření vláda schválila návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, který by měl po schválení PČR s účinností od 1.ledna 2001 nahradit stávající zákon č.244/1992 Sb. Oblast práva na informace o životním prostředí je již od roku 1998 plně slučitelná s požadavky práva ES ? zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí; v roce 1999 byl rovněž přijat zákon č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, který má obecnou působnost. Do návrhů jednotlivých složkových předpisů (voda, ovzduší, odpady) jsou rovněž zapracovány požadavky na podávání zpráv Evropské komisi.

V oblasti kvality ovzduší byl zpracován věcný záměr zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země, který by měl nahradit stávající zákon č.309/1991 Sb. A který vláda schválila dne 10.května 2002. Vyhláška MŽP č. 97/2002 Sb. Vyhlašuje emisní limity dioxinů a furintů pro spalování nebezpečného i komunálního odpadu a požadavky na měření těchto látek ve schodě se směrnicemi.Dále byly schváleny vyhlášky M6P č. 109/2000 Sb. A 110/2000 Sb., které upravují limitní množství pro základní potřebu, dovoz a výrobu látek, poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země. Otázkou kvality motorových paliv se bude zabývat především zákon o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

V oblasti nakládání s odpady byl vládou schválen věcný záměr zákona o odpadech, který spolu s řadou prováděcích vyhlášek bude zajiš´tovat transpozici acquis communautaire v oblasti nakládání s odpady. Vláda ČR dne 29.listopadu 1999 vyslovila souhlas s přijetím změny Basilejské úmluvy o kontole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.

V oblasti ochrany vod bylo především přijato Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přístupného znečištění vod.

V oblasti ochrany přírody byla zahájena příprava odborných podkladů provytvoření soustafvy Natura 2000.

V oblasti omezování průmyslového znečištění a managementu rizik byl přijatnový zákon č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.

V oblasti nakládání s chemickými látkami a geneticky modifikovanými organismy je od 1.ledna 1999 účinný, plně kompatibilní (slučitelný, shodující) zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách.

V oblasti hluku ze strojů a zařízení bylo připraveno nařízení vlády, kterým by měla být nově upravena problematika hlukových emisí v souladu s požadavky Směrnice ES. Odpovědnost za transpozici (přenášení) předpisů v oblasti ochrany před hlukem má M6P, za implementaci (provedení) odpovídá MPO.

Pro oblast změny klimatu vláda ČR v květnu 1999 přijala Strategii ochrany klimatického systému Země; ČR rovněž v listopadu 1998 podepsala Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu.

V obalsti zajišťování jaderné bezpečnosti je komunikárním právem upravena zejména oblast radiační ochrany. V ČR je problematika využívání jaderné energie a zdrojů ionizujícího zářezí, včetně všech souvisejicích činností, právně upravena zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné enerdie a ionizujícího záření (atomový zákon), a šestnácti na něj navazujícími prováděcími předpisy. Experty Finska , Velké Británie a Francie, kteří posuzovali v rámci programu Phare uvedený právní rámec, bylo konstatováno v protokolu z července 1999, že se rozsah stávající právní úpravy platné v ČR pro danou oblast je kompatibilní (slučitelný) a s rozsahem srovnatelný a obvyklou praxí členských zemí EU, jež mají jaderně energetický program. Některá dílčí ustanovení předpisů ES, upravujících zejména problematiku radiační ochrany obyvatelstva a pacovníků se zdroji ionizujícího záření, náležitosti lékařského ozáření a havarijní připravenosti, budou do předpisů ČR zapracovány.

Civilní ochrana v České republice je v současnosti dílčím způsobem upravena v některých zákonech. Dne 24. května 2000 Poslenecká sněmovna Parlamentu ČR schválila zákony o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému, jejichž součástí je i právní úprava civilní ochrany, kompatibilní s evropskou legislativou. Předpokládá se, že po nabytí účinností těchto zákonů dojde k převodu výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z ministerstva vnitra; Bude zřízen Záchranný hasičský sbor ČR, který bude zabezpečovat úkoly civlního nouzového plánování, krizového řízení, požární ochrany, integrovaného záchranného systému a civilní ochrany. Civilní ochrana V ČR je provázána s mezinárodními humanitárními aktivitami, do nichžs se ČR zapojuje.

Kandidátské země se potýkají s problémy týkající se ekonomických ukazatelů a na druhé straně zajistit plnění požadavků vyplývajících z členství EU v jednotlivých oblastech. Klíčový problém k naplnění požadavků představuje zajištění financí. Z těchto důvodů byla formulována žádost o 7 přechodných bdobí. Jde o tyto záýležitosti:

- provedení některých ustanovení směrnice o čištětní komunálních odpadních vod

- směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

- směrnice o znečištění způsobeném určitými látkami vypouštěnými do vodního prostředí

- směrnice o kvalitě vody určené k lidské spotřebě

- směrnice o integrované prevenci a omezování znečišťování

- směrnice o ochraně přírodních stanovišť a o ochraně volně žijících ptáků v souvislosti se zapojením ČR do sítě Natura 2000

Hlavními důvody pro všechny žádosti jsou především časová a finanční náročnost provedení jednotlivých směrnic. V oblasti životního prostředí je ČR požaduje oproti ostatním kandidátským zemím v rozdílném počtu i délce. Evropská komise zaujala stanovisko, že v odůvodněných případech mohou být přechodná období schválena. Naznačila však jasně, že přechodná období budou poskytnuta jen ve zcela jasně odůvodněných případech. Za dostatečný důvod se v podstatěpovažuje jediná kategorie: nádměrná finanční náročnost. Pokud kandidátský stát prokáže, že rychlé provedení dané směrnice (do doby vstupu) by znamenala nadměrné ekonomické zatížení zamě, bude tento důvod zřejmě uznán. Nebudou uznány jiné důvody, např. administrativní náročnost, nepřipravenost institucí, nedostatky informací a podobně. Je zřejmé, že jednání v této oblasti nebudou snadná.

Hlavní oblasti ekologických aktivit EU

- znečištění ovzduší (boj proti zplodinám z továren a aut, omezování látek, které narušují ozónovou vrstvu, klimatické změny)

- znečištění vody (nakládání s odpadními vodami, dusčnany; zajištění čistoty vody na koupání)

- nakládání s odpady (nebezpečný odpad; obaly a odpad z obalů; odstraňování odpadů)

- ocharana zdraví a bezpečnosti (ekologická označení; hlučnost; chemická a jaderná rizika)

- ochrana přírodního života a krajiny (udržení biologické různorodosti, ochrana divokého ptactva).
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.