Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): kikischka    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Litovel


LITOVEL

První zmínka o Litovli pochází podle archeologů už z roku 1252. První písemná zmínka, uschovaná v archivu města, pochází z roku 1287. Založil jej jako královské město Přemysl Otakar II. Rozkládá se 18 km severně od krajského města Olomouc mezi šesti rameny řeky Moravy a okolními lužními lesy, územím, nazvaném CHKO Litovelské Pomoraví.

Město, v jehož sousedství se od pradávna nachází Staré Město (dnes předměstí města), měl na starosti olomoucký měšťan, lokátor Jindřich Epich. Je vybudováno podle přesných plánů, kdy se ve středu města nachází náměstí a z něj pak vybíhají rovnoběžně ulice. Do této podoby je město zachováno dodnes.
V roce 1291 udělil král Václav městu královské výsady, jako právo mílové, právo na šenkování a povýšil město na trhovou ves. V roce 1327 nechal Jan Lucemburský vybudovat 5 metrů vysoké, 1280 metrů dlouhé a 2 metry široké hradby. Spolu s valy a městskými bránami sloužily k ochraně města. Ve městě také vzniklo 57 právovárečných domů, které lemovaly náměstí. V nich se vařilo pivo a prodávaly se alkoholické nápoje. Majitelé těchto domů tvořili městský patriciát. V 16. století se tyto domy přestavovaly na renesanční podobu.

Po roce 1500 vznikla nejstarší dochovaná stavební památka na území města ? gotická kaple Sv. Jiří, která je v sousedství původně gotického chrámu Sv. Marka (ten byl ovšem v průběhu staletí několikrát přestavěn). Na prostranství před kostelem byl hřbitov, který byl však přemístěn do místní části Chořelice.

V 15. století, kdy Litovel spadala pod rod Vlašimů, měly v Litovli velký význam cechy. O století později Litovli vládli Boskovicové a v době jejich vlády byla Litovel vyhlášena poddanským městem díky listině vydané v roce 1513 králem Vladislavem Jagellonským. V roce 1572 byla přestavěna radniční věž, 72 metrů vysoká, unikátně postavená na ramenu řeky Moravy, Nečízu. V roce 1568 byl postaven dům U Bílého koníčka. Na konci 16. století byl postaven i cechovní dům, před kostelem sv. Marka, který dnes slouží široké veřejnosti jako městská knihovna. 3. nejstarší kamenný most v České republice ležící přes řeku Moravu,který je 55 metrů dlouhý spojuje vlastní město a Staré Město. Byl dokončen v roce 1592 a zdobí jej socha Sv. Jana Nepomuckého od olomouckého sochaře Johanna Šturmra.

V letech 1564, 1598 a 1714 zasáhly Litovel morové epidemie. Na připomínku těchto děsivých událostí byla postavena Boží muka na Pavlínce, před dnešním muzeem a morový Mariánský sloup na náměstí. Morový sloup zdobí sedm protimorových patronů: Panna Marie, sv. Pavlína, sv. Rozálie, sv. Šebestián, sv. Roch,
sv. Karel Boromejský a sv. František Xaverský. 12 metrů vysoké dílo je od Václava Rendera (návrh a realizace) a sochaře Šturma (sochařská práce).
Po smrti Jana Šembery Černohorského z Boskovic v roce 1519 se Litovel stala (sňatkem jeho dcery) vlastnictvím Lichtenštejnů. Za Lichtenštejnů byla dovršena rekatolizace města.

Švédská deska v Parku Míru připomíná dobytí Litovle Švédy v 17. století. V roce 1642 bylo město poprvé napadeno, ale následně se vykoupilo. Avšak za rok jimi bylo město ze severu vypleněno a veškerá obrana města jako valy a hradby byla silně poničena. Na památku byla za necelých deset let, v roce 1652 postavena právě Švédská deska, do níž byla zabudována kamenná koulová děla s jejichž pomocí byla Litovel zničena. Ke zkáze města přispěly i dva požáry: v roce 1623 (zničeno 135 domů) a v roce 1724 (32 domů).
Město se ale nadále stavělo a přestavovalo, například v roce 1675 proběhla přestavba kostela sv. Marka, v roce 1692 byl postaven kostel sv. Filipa a Jakuba a v roce 1727 byla provedena přestavba radniční věže. Vznikla také střelnice (1824), dnešní muzeum. Město se postupně spravovalo, kvalita života rostla a po revolučním roce 1848 se do města stěhovalo mnoho venkovanů, což mělo za důsledek to, že silně vzrostlo národněvlastenecké hnutí. Byla založena Záložna (1912), jakožto kulturní středisko pro Čechy. Němci měli své kulturní středisko v domě, který dnes známe jako Městský klub. V Jungmannově ulici vznikla chlapecká, později i dívčí škola. Škola pro německé děti byla na Komenského ulici. Na začátku
20. století bylo postaveno české reálné gymnázium. Výuka začala školním rokem 1901/1902. Dne
10. a 11. září 1904 byla budova v novorenesančním kabátu navrženém Josefem Bertlem předána k užívání. Můžeme na ní spatřit mozaikové obrazy, které znázorňují:

1. Václav II. povyšuje Litovel na trhovou ves (r. 1291)
2. Jan Lucemburský udílí Litovli městská práva (r. 1327)
3. Jiří z Poděbrad, zakladatel zlatého věku Litovle
4. Génius Slovanstva žehná obrozené Litovli (r. 1899).

V letech 1926?1934 byl studentem gymnázia Jan Opletal, po němž poté dostalo gymnázium své jméno.
V roce 1849 se Litovel stala okresním městem, v roce 1891 se začaly vydávat Litovelské noviny. Rok 1899 se do historie Litovle zapsal jako průlomový- Litovel se stala ve volbách ryze českým městem.

Litovel se stala vzkvétajícím českým průmyslovým městem v sousedství německé Olomouce a Uničova.
Díky své poloze v úrodné Hané se zde daří zemědělství a podnikaví litovelští občané proto vynaložili veškeré úsilí a vybudovali zde několik potravinářských závodů. V roce 1893 například Rolnický pivovar, který tu stojí dodnes. Poté stojí za zmínku cukrovar, lihovar, sladovna nebo konzervárenský podnik. Z lehkého průmyslu Litovle bychom neměli zajisté zapomenout na gramofonovou výrobu, která je zde dodnes.

V roce 1997 byla Litovel zasáhnuta tisíciletou katastrofální vodou, po níž muselo být město zrenovováno. Byl zrekonstruován i Svatojánský most, který tak má nyní obdobný vzhled jako v době jeho vzniku. V roce 2004 byla Litovel postižena tornádem velikosti F3 (střední stupeň).

Přesto, že Litovlí prošlo v minulosti i současnosti mnoho událostí, nadále si zachovává svůj původní vhled, a to i pro další generace.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.