Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Brusel


Hlavní město Belgie s 1 miliónem obyvatel, správní středisko provincie Brabant, postavené při řece Senne, centrum průmyslu. Vyrábějí se zde známé pneumatiky Michelin, stejně jako proslulý porcelán. Je důležitou silniční, železniční i letištní křižovatkou, centrem obchodu,školství a kultury. V neposlední řadě je turistickým magnetem se spoustou muzeí a mnoha historickými památkami.

Pověst vypráví, že bylo založeno sv. Guegerichem (St.-Gérym), biskupem v Cambrai. Ten nechal na malém ostrově uprostřed bažin postavit kapli. Kolem ní se pak usadili lidé, kteří díky tomu, že tudy procházela obchodní cesta spojující Bruggy s Kolíne nad Rýnem, bohatli na obchodu. V 10.stol. zde byl postaven hrad, jenž měl chránit kupce před možnými lapky ukrývajícími se ve zdejších nehostinných pustinách. Současné pojmenování vzniklo z původního názvu Brucsella.

Historické jádro se rozděluje na rovinnou část, zvanou Dolní město a část vybudovanou na malém pahorku, tzv. Horní město. Nejnavštěvovanější částí je Velké náměstí/Grote Markt, 110 m dlouhé a 68 m široké, které je lemováno honosnými cechovními domy s převážně barokními, mnohde silně zlacenými, fasádami. Nejvýznamnější stavbou je radnice s 60 m dlouhým průčelím. Je považována za nejkrásnější gotickou stavbu Belgie budovanou v několika etapách. Mezí oběma křídly radnice stojí 97 m vysoká věž Belfried, korunovaná sochou sv. Michaela, patrona města. Kašny na radničním nádvoří symbolizují řeku Šeldu a Maasu. Vnitřní prostory jsou vyzdobeny malbami a gobelíny z 17.-19. stol. Proti radnici stojí Broothuis nebo také Maison du Roi-Královský dvůr.Byl postaven v l. 1515-1525, ale v l.1873-1885 přestavěn (podle původních plánů). Byl určen pro španělského korunního prince a nizozemského místodržitele, pozdějšího císaře Karla V. Od r.1887 je v paláci muzeum, kde jsou umístěny doklady o dějinách města, stejně jako originály plastik z radnice, mince, kroje a uniformy věnované sošce "manekina". Celou jihovýchodní stranu zaujímá Dům brabantských věvodů. Byl postaven v r.1698 a jeho průčelí je ozdobeno bustami brabantských vévodů. Pokud se s náměstí vydáme úzkou uličkou kolem radnice na západ, dostaneme se ke kašně s emblémem města a malou postavičkou "manekina" (Fontaine du Manneken Pis). Socha byla vytvořená v 17. století sochařem J. Duquesnoyem. Manneken Pis vlastní 800 krojů. První kroj byl věnován v roce 1698. V roce 1745 byl Manneken Pis unesen Angličany. O dva roky později se ho zmocnili Francouzi. Poté, co se o tom dověděl král Ludvík XV, daroval kroj ze zlatého brokátu, zdobený křížem svatého Ludvíka. V roce 1817 byla soška znovu zcizena Francouzi. Z jejích úlomků byl vytvořen model pro sošku, která zde stojí dnes. Někdy se jí říká nejstarší bruselský měšťan.

Z náměstí je možno se vydat na sever, čímž se dostaneme ke kostelu St. Nicolaaskerk, který byl v dnešní velikosti postaven v 14.stol. V 15. stol. došlo k další přestavbě a současnou podobu dostal v r.1695, kdy byl takřka nově postaven. Hned vedle stojí burza, postavená v l.1868-1873, na jejíž plastické výzdobě se podílel i Auguste Rodin.

Dále na západ je kostel Rijke Klarenkerk (Notre-Dame-des-Risches-Claires), postavený v r. 1665. Několik desítek metrů odtud je kostel St. Jan de Doperkekr (St-Jean-Babtiste-aus-Béguinag). Byl postaven v l.1657-1676 a patří k nejvýznamnějším stavbám vlámského baroka. Vnitřní vybavení je z.17-18. stol. Odtud je nejvhodnější se vrátit směrem k historickému centru přes náměstí Place de Brouckére, jež ožívá především v večer. Poněkud východně odtud je historické náměstí Place des Martyrs, jež svou současnou podobu dostalo v r. 1775. Z výzdoby vyjímáme především sochu Belgie z r.1838 s památníkem obětí bojů za nezávislost. Jižně od Place de Brouckere je budova národní opery. Mezí ní a náměstím Place des Martyrs je zajímavá Galerie de l.Etoile. Jižně od opery je Galerie St. Hubert, postavená v l.1846-1847 jako jedna z prvních skleněných obchodních hal v Evropě. Je dlouhá 213 m a vysoká 18 m. Rou des Bouichers ji dělí na Galerii krále (Galerie du Roi) a Galerii královny (Galerie de la Reine), jejím architektem byl J. P. Cluysenaer.

Po prohlídce této části města je vhodné přejít do tzv. Horního města, které však bylo v nové době přestavěno. Oproti popisovaným ulicím a náměstím je zde mimo historických staveb i řada moderních budov z II.pol.20.stol. Kolem Chapelle Madeleine, jež je pozdně gotickou stavbou i 15. stol., se dostaneme na náměstí Place de l'Albertine. Tato plocha dostala dnešní podobu v r.1953. V podzemí je nádraží Gare Centrale, na povrchu stojí velkolepé budovy jako Wesbury Hotel s vyhlídkovou restaurací. Z náměstí se můžeme vydat na jihozápad a dojdeme ke kostelu Notre Dame de la Chapelle, který byl stavěn od r. 1210 a jehož hlavní loď je z 15. stol. Uvnitř zaujmou především pozůstatky freskové výzdoby. Od kostela je vhodné se vrátit zpět na východní náměstí a vydat se směrem k Place Royale. Tak se dostaneme na velkou plochu, jíž dominuje jezdecká socha krále Alberta I. Vpravo odtud je královská knihovna. Zvětší části byla postavena v l.1956-1958. Má 17 pater, z čehož šest je v podzemí. Shromažďuje asi 2 milióny knih a velké množství rukopisů. Vlevo od zelené plochy stojí Palais de la Dynastie se slavnostním sálem. Na horní terase, odkud je pěkný výhled na tzv. Dolní město, je Kongresová hala s velkým sálem pro 1 500 osob. Vpravo stojí nová budova protestantské církve. Ještě dále je Rue Ravenstein, kde je Palais des Beaux-Arts, postavený v l.1921-1928 podle plánů V.Horta. Na opačné straně je Museé d'Art Ancien (Muzeum starého umění), kde je jedna z největších sbírek vlámských, holandských a italských mistrů. Na západní straně téhož náměstí stojí i Museé d'Art Moderne (Museum moderního umění), s velmi ucelenou sbírkou světového umění. Na západní straně náměstí stojí velká budova Museé Royaux des Beaux-Arts de Belgique (Královské belgické muzeum), kde je sbírka obrazů starých mistrů. Na sever odtud stojí katedrála St. Michielskathedrall, hlavní chrám města. Byla postavena v l.1226 - 1490. Je dlouhá 108 m a široká 50 m. Její průčelí lemují dvě 69 m vysoké věže. Uvnitř jsou zajímavé především sklomalby z 16. stol., ostatní vybavení je z 16. - 18.stol. (obrazy od P.P.Rubense a jeho školy, kazatelna od H.Verbruggena, řada bruselských gobelínů. Blízko je i budova Národní banky z l. 1859-1864, upravená ve 20. stol. Jihových. od Place Royale je náměstí Place du Petit-Sablon, kde stojí památník hrabat Egmonta a Hoorna z r. 1864, obklopený postavami jejich spolupracovníků a přívrženců v době bojů pro španělské nadvládě. Mimo to je zde 42 bronzových figurek představujících cechy. Cestou po Rue de la Régence se dostaneme po několika desítkách metrů k další významné stavbě Condervatoire Royal de Musique. Pochází z let 1876-1877. Dnes je zde muzeum hudebních nástrojů (Musée Instrumental du Conservatoire Royal) . Navíc je zde nejvýznamnější koncertní sál města. Odtud cesta směřuje k dominantě ulice, viditelné již z královského náměstí - k Palais de Justice (Justiční palác). Byl postaven v l.1866-1883 podle plánů Josefa Poelarta. Jedná se o nejmohutnější stavbu 19. stol. v Evropě, zaujímající plochu 26 ti. m2, nad jejíž střední částí se tyčí kopule vysoká 104 m. Velmi bohatá je i sochařská výzdoba představující největší osobnosti všech století a národností.

Po prohlídce této části se vrátíme zpět na Place Royale.Odtud je to již jen kousek cesty k Palais Royal (Královský palác). Byl postaven v l. 1826-1829 na místě staršího paláce z r. 1731. V r.1905 byl rozšířen do současných rozměrů. Před palácem je velký park (Parc de Bruxelles) s plastikami a vodními plochami. Vlevo od královského paláce stojí nejkrásnější klasicistní budova města Palais des Académies, postavená princem Oranžským v l.1823 - 1829. Dnes je sídlem královské akademie. Odtud dále směrem na jich se dostaneme na náměstí Place du Tróne, kde stojí jezdecká socha krále Leopolda II. z r.1925. Pokud se vydáme do parku před královským palácem, dojdeme především k klasicistnímu divadlu Theatre Royal du Park postavenému v r. 1782. Za ním zeleň končí mohutnou fasádou Palais de la Nation,který byl postaven v l.1779 - 1783 pro nizozemské generální stavy. Dnes v něm sídlí parlament a několik ministerstev. Pokud se po Rue de la Loi vydáme vpravo, dostaneme se na křižovatku s bulváry. Pokračujeme-li dále, přijdeme na předměstí, kde je Point Robert Schuman, jehož dominantou jsou budovy EU. Východně odtud je náměstí Parc du Cinquantenaire, vedle nějž je 46 m vysoký Triumfální oblouk, z r. 1905. V této části předměstí je i Palais Mondial, postavený v l.1902 - 1934, v němž se konává automobilový salon. Mimo to je zde automobilové muzeum (Autoworld) s asi 450 historickými vozidly. Od Palais de Nation je možno se vydat i na sever, čímž se dostaneme na Place du Congrés, jež připomíná vyhlášení samostatnosti. Tzv. Kongresový sloup je z r. 1850 - 1859 (Colonne du Congres) a na jeho vrcholu stojí socha prvního belgického krále Leopolda I.

Na předměstí Laeken (asi 4 km od historického jádra) je Chateau-Royal (královský zámek), postavený v l. 1782 - 1784. Původně byl určen pro rakouského místodržitele, zde v r. 1812 rozhodl Napoleon I o svém tažení proti Rusku. V parku je čínský pavilon z r.1906 -1910 a japonská věž z r. 1900. V prvním objektu je zajímavé muzeum čínského porcelánu. K parku přiléhá veletržní areál, v němž ze světové výstavy v r. 1958 zůstal stát 450 m dlouhý pavilon du Génie Civil a tzv. Atomium. Jedná se zvětšený model molekuly železa s 9 navzájem propojenými ocelovými koulemi o průměru 18 m. Výška celé konstrukce je 110 m. V kopulích jsou expozice, z nejvyšší je vyhlídka na okolí. Kolem Atomia je řada fontán a stojí zde i socha Mikuláše Koperníka z r. 1973. U paty Atomia se nachází park Minievropa. Jde o soubor 350 modelů a animací nejdůležitějších stavebních a technických památek 70 měst států EU.


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.