Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Pardubický kraj


ROZLOHA: 4519 km2
POČET OBYVATEL: 509 353
HUSTOTA OBYVATEL: 113 obyvatel na km2
NEJVYŠŠÍ BOD: Králický Sněžník 1423 m. n. m.
NEJNIŽŠÍ BOD: Labe u Kojic 200 m. n. m.
CELKEM OBCÍ: 452, z toho 29 měst
SÍDELNÍ MĚSTO: Pardubice
POČET OBYV. V OKRESECH:
Chrudim - 105 459 ; Svitavy - 102 490 ; Pardubice - 162 080 ; Ústí nad Orlicí ? 139 324

Svojí rozlohou je Pardubický kraj (s výjimkou území hlavního města) čtvrtým nejmenším, počtem obyvatel třetím nejmenším krajem. O jeho hranice se vedou spory. Například některé obce ( Jevíčko ) chtějí patřit k Olomouckému kraji. Naopak Chotěbořsko a Čáslavsko by se do Pardubického kraje rády dostaly.

Povrch
Pardubický kraj je ohraničen ze severu Orlickými horami, z jihu Žďárskými vrchy a železnými horami. Sever a západ Pardubického kraje je nížinný, kde nápadně vyčnívá Kunětická hora. Východ a jih je pahorkatinného až vysočinnného charakteru. Při hranicích s Polskem má Pardubický kraj podhorský až horský charakter.
Území Pardubického kraje se rozkládá v nadmořských výškách 200 m. n. m. ( Labe u Kojic ) až po nadmořské výšky 765m. n. m. ( Adam v Orlických horách ), 958 m. n. m.
( Buková hora ) a 1423 m. n. m. ( Králický Sněžník ).
Vzhledem k členitosti a rozsáhlosti území jsou v něm zastoupeny téměř všechny půdní typy. Největší zastoupení mají podzolové půdy a hnědé lesní půdy nížin a pahorkatin. Dále následují hnědozemě, půdy nivních oblastí, hnědé horské lesní půdy a černozemě.

Vodstvo
Převážná část území Pardubického kraje náleží povodí Labe a dílčím povodí Chrudimky, Loučné, Tiché a Divoké Orlice. Východní a jihovýchodní část náleží povodí Moravy se svými přítoky Svitavou a Svratkou. Východní částí okresu Chrudim protéká řeka Doubrava.
Od severovýchodu k jihozápadu přes okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy prochází hlavní rozvodí moří. Labe odtéká do Severního moře, Morava do Černého moře.

Ochrana přírody
Na území Pardubického kraje se rozkládá řada chráněných území. Do území kraje zasahují, nebo zde leží: tři chráněné krajinné oblasti (Železné hory, Žďárské vrchy a Orlické hory), 10 přírodních parků, 3 národní přírodní rezervace (z toho je jedna na území CHKO), 2 národní přírodní památky, 30 přírodních rezervací (z toho 11 v CHKO), 53 přírodních památek (z toho 20 v CHKO) a dvě chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Nerostné suroviny
Území Par. Kraje je chudé na významná ložiska nerostných surovin. Ložiska rud byla vázána vesměs jen na okrajové horské oblasti a byla převážně v historické době vytěžena. V současnosti je na území okresu Pardubice pouze ložisko Chvaletice - ložisko manganové rudy. V okresu Chrudim jsou zbytkové zásoby ložiska Křižanovice.

V kraji je též těžen baryt - fluoritová surovina. V těžbě zůstává ložisko Běstvina na okrese Chrudim a Bohousová na okrese Ústí nad Orlicí.

Snad nejvýznamější je těžba žáruvzdorné suroviny ? převážně Hřebečský hřbet, patří k našim nejvýznamnějším oblastem těžby kvalitní žáruvzdorné suroviny. V historických dobách se těžební zájem povrchové těžby soustředil zejména na těžbu uhelných jílovců (Semanín) z nichž se vyráběla kyselina sírová. Později byl zájem soustředěn i na keramické suroviny a těžba povrchová přešla v plošně rozsáhlou těžbu hlubinnou. Zásoby jílovců jsou uloženy v Cenomanských vrstvách, které též poskytují rovněž kvalitní slévárenské písky. Tato ložiska se nacházejí v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí.

Za významná ložiska surovin je nutno považovat ložiska vápenců. Tato ložiska jsou soustředěna zejména na území okresu Chrudim do okolí lokalit Prachovice a Vápenný Podol.

Stavební suroviny - štěrkopísek, kámen a cihlářské suroviny - jsou těženy ve všech okresech a to tak, že v těžbě stavebních surovin jsou všechny okresy soběstačné. Objemově nejvýznamnější těžba kvalitních štěrkopísků je soustředěna na okrese Pardubice. Těženy jsou vytříděné štěrky labských teras; těžba se provádí převážně z vody a po vytěžení ložisek zde vznikají otevřené vodní plochy. Objemově poměrně významná těžba štěrkopísků je i na okrese Ústí nad Orlicí. Zde je těžen materiál z terasových útvarů Tiché a Divoké Orlice.

Jako cihlářské suroviny jsou těženy spraše a sprašové hlíny. Nejvýznamnější oblastí těžby kamene je okolí Nasavrk v okrese Chrudim. Jedná se zde o kvalitní kámen, vhodný převážně i pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.. V kraji se provozuje i těžba kvalitní a trvanlivé opuky i pískovce, které představují materiál žádaný při rekonstrukcích památkových objektů.


Průmysl
- energetický: Chvaletice
- strojírenství: Vysoké Mýto ? výroba autobusů KAROSA, spolupráce s RENAULTEM
Lanškroun, Ústí n. Orlicí ? elektrotechnika
Pardubice ? měřící technika
- chemický: Pardubice ? PARAMO- petrochemie
- SYNTHESIA ? anorganická chemie, výroba hnojiv,
výbušnin, k. sírové
- stavební hmoty: Prachovice (dostatek surovin)
- sklářství: Litomyšl ? skleněná vlákna VERTEX
- dřevozpracující: Lanškroun
- textilní: Skuteč ? kožedělný
Mor. Třebová ? hedvábnictví, kravaty, šaty
Svitavy, Ústí n. Orlicí ? výroby látek
- papírenský: Lanškroun
potravinářský:
Pardubice ? pekařství, perník
Hlinsko ? cukrovarnictví
výroba kořenících směsí VITANA
výroba těstovin

Zemědělství
Rostlinná výroba je soustředěna především v oblasti Polabí, kde se pěstuje pšenice, kukuřice (na zrno), cukrová řepa a některé druhy zeleniny nebo ovoce. Na jižním okraji kraje je hojně pěstována řepka olejka, méně pak brambory. Živočišná výroba je soustředěna především u větších měst a to hlavně Pardubic. Pardubice jsou též nejvýznamnější oblast v chovu koní, kteří jsou tu chováni pro zisk titulu Velké pardubické. Dále je v kraji hodně drůbežáren, ale ani chov prasat a skotu zde není nijak malý.

Cestovní ruch

; Pardubický kraj je v atraktivnosti v oblasti cest. ruchu řazen na přední místa v České republice. Pyšní se řadou historických, kulturních i přírodních památek:

UNESCO: Litomyšl (zámek)
NKP: Ležáky, Pardubičky, Litomyšl
PR: České Lhotice - Hradiště, Hlinsko-Betlém, Pardubice, Litomyšl, Moravská Třebová
PZ: Heřmanův Městec, Chrast, Chrudim, Luže, Předhradí, Vysočina-Svobodné Hamry, Slatiňansko-Slavicko, Dašice, Bystré, Jevíčko, Polička, Svitavy, Brandýs nad Labem, Česká Třebová, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Lanškroun, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk

V kraji se rovněž nacházejí např. Lázně Bohdaneč, které disponují léčivými zdroji vod a rašelinou, stejně tak lázně Brandýs nad Orlicí, které jsou však nyní nečinné.

Pardubice
Nad soutokem řek Labe a Chrudimky se ve 14. století z podhradí vyvinulo město, podporované prvním pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Svůj největší rozmach zažilo za vlády rodu Pernštejnů, kteří nechali gotický vodní hrad přestavět na výstavní renesanční sídlo. V interiérech zámku se dochovaly unikátní renesanční malby a původní malované kazetové stropy. Po velkém požáru v roce 1538 bylo v renesančním slohu přebudováno i město s obdélným náměstím a jednotně řešenými průčelími domů (dnes většinou barokně upravené s charakteristickými terakotovými články místo kamenných). Nejznámějším z nich je dům U Jonáše, vyzdobený plastickým reliéfem velryby polykající proroka Jonáše. Největšími dominantami města jsou členitá věž Zelené brány a kostel sv. Bartoloměje. Město nejvíce proslavily koňské dostihy Velká pardubická, pardubický perník a pardubický hokej.
Úřaduje tu nynější držitel titulu HC Moeller Pardubice. Tento klub odchoval spoustu dobrých hráčů a trenérů - Danihelka, Kuna, Rejda, Kobranov, Danda, Vohralík, Paleček, Martinec, Novák, Štastný, Veith, Janecký, Šejba, F. Musil, M. Sýkora, Lubina, Hejduk, Dopita, Bulis, Hemský a samozřejmě jméno ze všech nejslavnější-Dominik Hašek, nejlepší brankář světa.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.