Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Český Krumlov


POLOHA:
Český Krumlov se rozkládá na úpatí vrchoviny Blanský les a v esovitých meandrech řeky Vltavy. Leží v mírně teplé, velmi vlhké oblasti. V blízkosti se nachází pohoří Šumava a Novohrad-ské hory. Nedaleko Českého Krumlova, směrem na sever se vlévá do řeky Vltavy řeka Malše a směrem na jih se rozléhá vodní nádrž Lipno. Toto město je v nadmořské výšce 550 m. n. m. Jeho poloha je 14°20´ v.d. a 48°49´ s.š.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
V blízkosti Českého Krumlova se nachází CHKO Blanský les , Šumava , o několik desítek kilometrů směrem na východ je CHKO Třeboňsko a směrem na západ je NP Šumava. V Českém Krumlově je čisté ovzduší ale dříve byla voda silně znečištěna odpadem z nedaleké papírny. Dnes už je tento problém téměř vyřešen čističkou vody. V okolí Českého Krumlova jsou neznečištěné smrkové lesy.


HISTORIE:
Nejstarší osídlení spadá do paleolitu (70 000 -50 000 let př. n. l.)
V 9. stol. území patřilo patrně českému knížecímu rodu Slavníkovců, ale po jejich vyvraždění zís-kávají tyto državy Vítkovci. Vítek přišel do Čech ve 12. stol. a měl právo volně disponovat se svým majetkem. Před svou smrtí ho proto rozdělil mezi své čtyři syny ? Jindřicha z Hradce, Vítka II. staršího ? předchůdce rodu pánů z Krumlova, Vítka III. mladšího a Vítka IV. .
Již v polovině 13. stol. byl založen hrad , následné podhradí zvaný Latrán a na protějším břehu město. Od roku 1302 do roku 1602 patřil hrad i město rodu Rožmberků, který mnohokrát konkuroval i samotnému králi.15. a 16. století bylo obdobím mimořádného rozkvětu. Bylo dostavě-no mnoho městských domů, radnice, špitál s kostelem sv. Jošta, jezuitská kolej a starý gotický hrad byl přestavěn na obytnou zámeckou rezidenci. Město má dvě dominanty ? renesanční válco-vou věž zámku a štíhlou věž gotického kostela sv. Víta, jehož síťová klenba opakuje motiv z katedrály sv. Víta na Pražském hradě.
V 17. stol. byl dobudován, původně gotický klášter s kostelem Božího těla. V následujícím století, došlo k rozsáhlé přestavbě zámku, kdy zde přibil maškarní sál. V letech 1766 ? 1767 byla zbudována nová stavba zámeckého divadla, které se dochovalo i se souborem jevištní techniky, kostýmů a rekvizit, což jej zařazuje mezi světové unikáty.
V 19. stol. byly zrušeny městské hradby a kromně Budějovické i všechny brány.
Výnosem ministerstva vnitra z 30.4. 1920 byl dosavadní název města Krumlov nahrazen názvem města Český Krumlov, který byl uváděn již v roce 1439.

Osobnosti : Petr I. Z Rožmberka byl významnou osobností, která dala městu tvářnost ve 14 stol. V Krumlově založil kostel sv. Víta, špitál s kostelem sv. Jošta a na hradě nechal vystavět kapli sv. Jiří.
Patnáctému stol. dala v Krumlově výraz osobnost Oldřicha II. z Rožmberka. Oldřich byl zprvu podporovatelem husitského hnutí. Později se opět přiklonil na stranu katolické církve.
Vilém z Rožmberka , nejvýraznější šlechtická osobnost soudobé politiky a kultury, byl především iniciátorem přestaveb městských domů i zámku do renesanční podoby.
Petr Vok z Rožmberka, poslední člen rodu, byl v důsledku svého zadlužení donucen postoupit roku 1601 Krumlov císaři Rudolfovi II. Habsburskému. Císař Ferdinand II. Habsburský jej roku 1622 udělil štýrskému rodu Eggenberků ( čti Egnberků ) za to, že ho v průběhu třicetileté vál-ky finančně podporovali.
Rod Eggenberků vymřel počátkem 18. stol. a roku 1719 nastupují na Krumlov jejich dědicové ? Schwarzenberkové.
Z pozdější doby je známou osobností spjatou s městem i malíř Egon Schiele, po kterém je zde pojmenováno umělecké centrum.


OBYVATELSTVO:
V Českém Krumlově žije 14 756 obyvatel. Kromě 13 344 čechů ve městě žije i 120 morava-nů, 20 madˇarů, 33 poláků, 657 slováků, 211 němců, 16 ukrajinců, 6 slezů a 1 rusín. V okrese je hustota obyvatel 200 ? 1000 km2. Mluví se českým nářečím, 30 ? 50% obyvatel uznává římskoka-tolickou církev.V okrese je 59 269 a je to nejmenší okres podle hustoty obyvatel.


SLUŽBY:
V Krumlově se volí 23 zástupců, z toho 7 je volených do městské rady. V Krumlově je okresní soud, celní úřad, policie ČR, správa CHKO Blanský les, finanční a katastrální úřad , kultur-ní instituce např. městské divadlo, Krumlovský hrad a zámek a okresní vlastivědné museum.PRŮMYSL:
V Krumlově se vyrábí tuha a nedaleko, směrem na jih je papírna která kdysi znečišťovala řeku Vltavu. Nejbližší elektrárna je vodní na Lipně a jaderná elektrárna Temelín.
V polovině 19. století ve městě fungovaly také 2 pivovary (knížecí a městský), 2 papírny, 3 mlýny, přádelna lnu a továrna na sukno. Poblíž zámecké zahrady byly v závěru 19. století otevřeny tuhové doly, provoz zahájila i továrna na lišty a rámečky a nový papírenský závod ve Větřní.
DOPRAVA:
Do Českého Krumlova se můžeme dostat několika způsoby. Vnitrostátní rychlíkovou dopra-vou , po silnici 1. třídy nebo po Vltavě na kanoích.

KULTURA:
Divadlo: Zřejmě není město, které by se mohlo pochlubit takovou různorodostí divadelních scén, jako Český Krumlov. Vedle kamenného divadla, které sice nemá stálou scénu, ale hostí nejlepší divadelní soubory z ČR, je město proslaveno nejen zámeckým divadlem, ale i divadlem otáčivým. Otáčivé hlediště se poprvé roztočilo v roce 1958.Původně uvažovaná tři představení však divácký ohlas změnil na plných 23. Divadlo v dnešní době je 650 tun vážící kolos, který pojme 658 divá-ků.Probíhá rekonstrukce zámeckého divadla, ve které se dbá na zachování co největšího množství původních prvků jak technických, tak i repertoárových.
Festivaly: Český Krumlov je město známé jak svou historií, tak i každoroční festivalovou nabíd-kou.Její součástí jsou nejen festivaly hudební a divadelní, které mají v současnosti již svoji stálou klientelu, ale např. i mezinárodní festival filmů a videopořadů o životním prostředí a ochraně pamá-tek s názvem Ekofilm.Další festivaly jsou např.: Festival komorní hudby Český Krumlov, Festival staré hudby, Jihočeské divadelní léto, Slavnosti pětilisté růžea Jazz na konci léta.
V Českém Krumlově najdeme také Museum a Egon Schiele Art centrum.

PAMÁTKY:
Zámek Český Krumlov patří mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. stol. . V roce 1963 bylo město prohlášeno městskou památ-kovou rezervací, v roce 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou. Monumentální komplex hradu a zámku je umístěn na protáhlém vysokém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Hrad a zámek se hrdě tyčí nad drobnou rene-sanční a barokní měšťanskou architekturou přilehlého města. Město tvoří jedinečnou dominantu celého okolí. Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem 5-ti zámeckých nádvoří a sedm ha zámecké zahrady.
Mezi další krumlovské památky patří: Kaple sv. Martina, Hradební věž, kostel Božího těla a zvěstování P. Marie, Budějovická brána, Minoritský klášter, Lazebnický most, Zámecké schody, dům J. Krčína, Zlatokorunský dům, Mariánský sloup, radnice, jezuitská kolej, muzeum a měst. divadlo.


ZAJÍMAVOSTI:
Jedinečnost města Český Krumlov vedla již v roce 1963 k vyhlášení města městskou pa-mátkovou rezervací. Význam byl v roce 1992 zdůrazněn i tím, že světová organizace UNESCO jej přijala mezi památky světového významu, kterým je třeba věnovat mimořádnou péči, pozornost a podporu. Unikátní celek zahrnuje více než 300 historických staveb a má neopakovatelnou atmosfé-ru. Město, kdysi sídlo šlechtických rodů Rožmberků, Eggenberků i Schwarzenberků, se ovšem v té době již dostávalo do povědomí turistické veřejnosti. Po roce 1992 byla ve vedení města přijata filosofie hovořící o vybudování kulturně kongresového centra a tím vlastně byla potvrzena základní orientace města na turistický ruch. Dnešní město Český Krumlov vítá rok co rok kolem 1 milionu návštěvníků.Má zajímavou městskou zástavbu, kde každý ze stovek domů dýchá svou bohatou historií.Český Krumlov den ze dne zlepšuje služby turistům tak, aby v klidu mohli vychutnat neopa-kovatelnou atmosféru města, ve kterém se dnes dokonale doplňuje historie se současností.
ZDROJE: www.ckrumlov.cz
Školní atlas ČR
ABC kulturních památek
Naše vlast
Panoramatická mapa a průvodce Český Krumlov
Městské památkové rezervace
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.