Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Bajkal - jezero


BajkalBajkal (rusky Байкал) je jezero v jižní části Východní Sibiře v Rusku. Obvyklé vysvětlení původu jména Bajkal je z turkického Баикуль - bohaté na ryby. Není však vědecky doložené. Je možné, že se jedná o slovo mongolského původu. Rozkládá se v Burjatské republice a v Irkutské oblasti. Je to největší jezero na Sibiři a po Kaspickém moři druhé největší jezero v Rusku. Je nejhlubší na Zemi. Bajkal je tvořen hlubokou příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek (eurasijské a amurské), které se každým rokem rozestupují zhruba o 2 cm. Jde o nejstarší jezero na Zemi, jeho stáří se odhaduje na 25 až 30 milionů let. Je obklopený horskými hřbety vysokými až 2 000 m na jeho hladinu.
Číselné údaje
Má rozlohu 31 500 km². Je 636 km dlouhé a šířka se pohybuje v rozmezí od 27 do 79,4 km. Průměrnou hloubku má 730 m a maximální 1 637 m (ve střední části, kotliny). Rozloha povodí je 557 000 km². Celkový objem vody je 23 000 km³. V Bajkalu je soustředěna 1/5 světových zásob povrchové sladké vody. Průměrná nadmořská výška hladiny jezera je 456 m.
Pobřeží


Pobřeží jezera Bajkal
Pobřeží je jen mírně členité. Je přibližně 2 100 km dlouhé. Jeho největší záhyby jsou zálivy Barguzinský, Čivyrkujský a Velký Proval, zátoky Ajaja a Frolicha a poloostrov Svatý nos.
Dno
Kotlina jezera se rozkládá přímo uprostřed Bajkalské riftové soustavy.Podle geofyzikálního výzkumu se pod vodní masou v různých částech kotliny nacházejí usazené vrstvy o tloušťce až 6 000 m. Za začátek vytváření bajkalské propadliny a jejího zaplňování vodou považuje většina vědců konec paleocénu a ranný neocén (tzn. celkový věk jezera je přibližně 25 miliónů let). Tektonické pohyby pokračují i v současné době, o čemž svedčí mnohá zemětřesení v oblasti, která jsou někdy doprovázena viditelným propadem částí břehů a dna jezera. V roce 1862 se v severní části delty Selengy propadl do hloubky 10 m pod vodu kus pobřežní souše o rozloze 200 km² a na jeho místě vznikl záliv Velký Proval.
Kotlina Bajkalu se vyznačuje nesouměrností příčného řezu. Velká prudkost pobřežních a podvodních svahů na západním břehu je v kontrastu s mírnějšími východními břehy s nevelkými plochami mělčin. Pobřežní části s hloubkou do 50 m tvoří pouze okolo 8 % rozlohy dna.
Ostrovy


Ostrov Oľchon
Na jezeře je 27 ostrovů, z toho 22 stálých a 5 periodicky zaplavovaných. Největší jsou ostrovy Oľchon (730 km²) a Velký Uškanij (9,4 km²).
Vodní režim
Do Bajkalu ústí 336 řek a říček, z nichž největší jsou Selenga, Barguzin, Horní Angara, Turka a Sněžnaja. Odtéká z něj Angara (Dolní Angara), která ústí do Jeniseje. Roční množství srážek uprostřed jezera a na severu je 200 až 350 mm, na jihu 500 až 900 mm. Je zde mnoho horkých pramenů, z nichž některé se využívají (Gorjačinsk, Chakusy).


Bajkal
Hlavní roli ve vodní bilance hrají přítok říčních vod (58,24 km³) a srážky (9,26 km3), odtok přes Angaru (60,07 km³) a odpařování (9,45 km3). Rozdíl připadá na přítok podzemních vod. Přibližně 50 % ročního přítoku připadá na Selengu. Nejvyšší úroveň hladiny jezero dosahuje v srpnu a září a nejnižší v březnu a dubnu. Průměrná roční hodnota kolísání hladiny činí 0,8 m, stoletá 3 m.
Kotlina jezera leží v centru Asie, kde je ryze kontinentální klima. Velký vodní objem jezera má zmírňující dopad na klima na pobřeží. Sezónní a denní kolísání teploty a vlhkosti vzduchu je mírně sníženo. Ve srovnání s okolními oblastmi je u Bajkalu mírnější zima a chladnější léto. Průměrná teplota vzduchu v lednu a únoru je okolo -19 °C a v srpnu okolo 11 °C.
Oblast Bajkalu je charakteristická složitým systémem větrů. Převládají západní a severozápadní větry z břehu na jezero (gornaja a v oblasti ostrova Oľchon sarma). Na podzim a na začátku zimy dosahují větry rychlosti uragánu 30 až 40 m/s. Jižní a jichovýchodní větry se nazývají šelonnik, podélné větry ze severovýchodu věrchovik a barguzin, z jihozápadu kultuk. Větrné vlny dosahují většinou výšky 1 až 3 m, ale někdy 4 až 5 i více. Konvektivní a turbulentní promíchávání zachvacuje horní vrstvy vody až do hloubky 250 m, hlouběji promíchávání slábne. V důsledku větrů v létě dochází k pohybu povrchové teplé vody k protilehlému břehu a ke vzestupu hlubinné chladné vody u břehů od kterých fouká vítr.
Vlastnosti vody
Teplota vody na povrchu je v srpnu na odkryté části 9 až 12 °C a u břehu někdy až 20 °C. Sezónní kolísání teploty se projevuje do hloubky 250 až 300 m. Hlouběji je teplota stálá 3,2 až 3,5 °С. Ve vrstvách u dna, ve velkých hloubkách byl zaznamenán vzestup teploty vody v důsledku ohřevu vnitřním teplem Země. Bajkal zamrzá většinou v lednu a rozmrzá v květnu. Tloušťka ledu je 70 až 115 cm.
Voda je velmi průzračná (až 40 m), málo mineralizovaná a mírně alkalická. Celkový obsah soli nepřevyšuje 150 mg/l. Iontové složení je obdobné jako v přítocích. Voda je bohatá na kyslík ve všech vrstvách až do nejhlubších míst. Jeho obsak neklesá pod 9 až 10 mg/l.
Chemické látky obsažené ve vodě Bajkalu a jeho přítoků (několikaletý průměr v mg/l.) jsou hydrogenuhličitany (66,5/79,3), sírany (5,2/6,7), chloridy (0,5/0,8), vápník (15,2/20), hořčík (3,1/4,3), sodík (3,8/3,4), draslík (2,0/1,7), křemík (1,1/4,2), železo (0,02/0,16) a organické látky (3,2/10,3).
Fauna a flóra


Ryby omul na trhu
Rostlinný a živočišný svět jezera je velmi bohatý. Od hladiny až po nejhlubší místa ho obývá 600 druhů rostlin a 1 200 druhů živočichů. ¾ druhů se vyskytují pouze zde. Z rostlin je to především mnoho druhů rozsivek. Z prvoků zde žije mnoho druhů řasinek (okolo 300 druhů). Svérázné jsou bajkalské houby. Dále zde žije velké množství červů, měkkýšů, chrostíků a především korýšů. Právě korýši jsou významnou složkou jídelníčku ryb.
V jezeře žije 50 druhů ryb ze 7 řádů. Nejpočetněji je zastoupena skupina hlaváčovitých (25 druhů). Hlavní průmyslový význam z lososovitých má omul, který představuje ⅔ celkového ročního výlovu. Dále následují lipani a sízy. Největší představitel vodní fauny je jeseter, který dosahuje délky až 180 cm a váží 100 až 120 kg. Z ryb, které se průmyslově neloví, je nejznámější holměnka velká, živorodá ryba, která patří k endemickému řádu. Ze savců zde žije tuleň.
Z savců je nejznámější něrpa ? tuleň bajkalský, v současné době kriticky ohrožený nezákonným lovem.
Lodní doprava
Na jezeře je rozvinutá místní lodní doprava a splavování dřeva.
Historie


Mapa jižní části Bajkalu od Semjona Remezova
Bajkal k sobě odjakživa poutal pozornost. První vědomosti o jezeře byly získány uprostřed 17. století (Kurbat Ivanov, Vasilij Kolesnikov, Ivan Pochabov aj.). Ve 2. polovině 17. století bylo jezero poprvé geograficky popsáno a byly učiněny první pokusy o vytvoření mapy (Nikolaj Spafarij, Fjodor Golovon, Ides Izbrandt, Semjon Remezov aj.). V letech 1771 až 2 provedli účastníci expedice Ruské akademie věd I.Georgi a A.Puškarjov vyměření jezera a v r 1773 sestavili mapu. Velkou roli pro výzkum jezera sehrálo založení Východosibiřského oddělení Ruského geografického ústavu (1851), která stála v čele výzkumu Sibiře a Přibajkalí. Známé jsou práce V.Dybovského, V.Godlevského, I.Čerského aj. V letech 1896 až 1902 sestavila hydrografická expedice pod vedením F.K.Driženka atlas a lodní mapu.
V r 1916 byla sestavena trvalá komise pro výzkum Bajkalu při akademii věd (N.V.Nasonov, V.Č.Dorogostajskij, I.I.Mesjacev, G.Ju.Vereščagin). Systematický celkový průzkum byl zahájen v r 1925 stacionářem bajkalského oddělení Akademie věd SSSR, které bylo v r 1928 reorganizováno na limnologickou stanici v Listvjance. Ta se v r 1961 změnila na Limnologický ústav Sibiřského oddělené Akademie věd SSSR. V lednu 1969 rada ministrů SSSR přijala speciální usnesení o ochraně a racionálním využití přírodního bohatství povodí Bajkalu.
Roku 1996 bylo jezero Bajkal zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.
Osídlení pobřeží
Na pobřeží leží města Sljudjanka, Bajkalsk a Babuškin, dále přístavy a obydlená místa Bajkal, Tanchoj, Vydrino, Usť-Barguzin, Nižněangarsk, Chužir a další. Většina z nich se nachází na jižním a jihovýchodním břehu. Ve vesnici Listvjanka je limnologický ústav a ve vesnici Velké Koty hydrobiologická stanice. Na břehu se rovněž nacházejí turistické chatyV oblasti Bajkalu je rozvinutý těžební a papírenský průmysl, výstavba lodí zpracovávání ryb a rybolov.
? Jezero Bajkal - Irkutsk ? rusky
? Jezero Bajkal ? rusky
? Mapa jezera ? rusky
? Lake Baikal (UNESCO) ? anglicky

Laryin dodatek: Tohle je podle pravdy, kde jsem to našla. Ale bejt váma řeknu, že to mám z National Geographic. To už jsem zkusila asi 8× a vždycky to fungovalo ;) Hodně štěstí :) A taky to nedoporučuju číst nahlas před třídou, je to celkem dlouhý takže pokud nechcete ochraptět? Takže bych to spíš jen tak vrazila učitelce do ruky, třeba, když ještě potřebujete zachránit výzo, ale na čtení už nemáte čas :) Určitě to ocení :)) Good luck :)
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.